Konsulttjänster

Vid en systemupphandling är valet av tekniska lösningar superviktig, så även valet av leverantör.

När ansvaret flyttas från kommuner och regioner till länstrafikbolag behövs ofta ny teknik för att sköta verksamheten.

För personalen i beställningscentralen, trafikledarna och förarna gäller det att både behärska tekniken och att förstå verksamheten för att ge resenärerna den service som utlovats och ha en bra kvalité i hela processen.

Det är viktigt att effektivisera alla aspekter av transportverksamhet genom innovativ teknik. Lika viktigt är det att i varje verksamhet vara trygg i sin verksamhetskunskap inför, under och efter driftstarten.

Vi har en utbildningsverksamhet med utbildningar för att säkra er kunskapstrygghet och anpassar även utbildningar utefter era behov. Här finns även simuleringar och fördjupningar inför trafikupphandlingar för att studera effekterna av olika avtalskonstruktioner.

Vi erbjuder konsulttjänster inom kollektivtrafiksektorn med tonvikt på anropsstyrd persontrafik och har även åtagit oss en del andra konsultuppdrag, företrädesvis av utredningskaraktär.

Vill du veta mer? Kontakta oss på: planitsales@planit.se

Handläggning

Resenären kan göra sina ärenden och resebeställningar på en digital webbportal.

Från det ögonblick att resenären har registrerat sina personuppgifter och skickat ansökan kommer vårt systems inbyggda RPA-rutiner [Robotic Process Automation] att säkerställa korrekt mobilitetserbjudande till resenären.

Systemets mobilappar eller webbportaler säkerställer effektiv självbetjäning, oavsett om det är skolelever, vuxna eller pensionärer som behöver utföra ärenden och beställningar.

Resenären kan göra ändringar i sina resebeställningar i realtid, och de genomförda ändringarna går omedelbart till planeringssystemet, som hanterar avbokning och omplanering av trafiken.

Digitaliserad självbetjäning för medborgarna säkerställer effektiv ärendehantering och bokning av resor”

Ärende och Beställningsportaler

Med våra tjänstebaserade webbportaler är det möjligt att digitalisera ärenden och beställningsprocesser till olika användargrupper, till exempel personal som hanterar sjukresor eller vårdpersonal som hanterar färdtjänstresor, utan att beställningscentralens personal behöver involveras.

Med våra tjänstebaserade webbportaler är det möjligt att överlåta största delen av ärende- och beställningsarbete till extern vårdpersonal, så att beställningscentralens personal kan fokusera på planering, optimering och trafikledning.

Våra mobilappar och webblösningar säkerställer en effektiv realtidskommunikation till och från extern vårdpersonal, resenärer och förare.

Webbportaler för extern vårdpersonal säkerställer effektiv ärendehantering och reseadministration

Planering och Optimering

Systemet gör den dagliga driften på beställningscentralen till en förenklad process då alla viktiga arbetsprocesser är digitaliserade och förankrade inom systemets centrala planeringsalgoritmer.

Med systemet har trafikledningspersonalen effektiva verktyg för att optimera planeringen av tusentals resor i realtid, oavsett om det är enskilda resebeställningar i närtid eller om det handlar om mer långsiktig planering.

Ruttplanering, förar- och transporttillägg görs enkelt med hjälp av planeringsverktygen som finns tillgängliga i planeringssystemet. Därmed säkerställs resenärens individuella servicenivå och bästa trafikservice utan att trafikkostnaden ökar rejält.

Planeringsalgoritmen kan enkelt registrera och rapportera incidenter och kontrollera om det finns ändringar i schemalagd trafik och körrutter.

Systemet hanterar alla typer anropsstyrd trafik oavsett om det är glesbygd eller stadstrafik.

”PLANit tillhandahåller effektiv planering och optimeringstjänster till beställningscentralens personal”

Trafikledning

Med vår trafikledningstjänst får beställningscentralens personal all hjälp de behöver, oavsett om det handlar om plötsliga utmaningar med beställningar, som till exempel ett fordon på avvägar eller rapporterade incidenter och driftsstörningar i realtid.

Möjligheten till långsiktig planering innebär att beställningscentralens personal kan optimera och använda fordonsresurser på ett bättre sätt, till exempel till att minska ersättning och arbetstid på upphandlade trafikresurser samt säkerställa en rättvis fördelning av fordonsresurser.

Trafikledningstjänsten säkerställer säker kommunikation och realtidsoptimerad trafik via standardiserad SUTI kommunikation till trafikoperatörernas egna trafikledningssystem eller FlexMate förar-app.

”Skicka meddelanden till trafikoperatörer, förare eller resenärer i realtid”

Ekonomi och Rapportering

Ekonomisk rapportering från den dagliga verksamheten kan vara en skrämmande uppgift, men med vårt ekonomisystem kan det göras mycket enklare!

Rapportmodulen säkerställer kontroll över trafikavtal, betalande myndigheter och ersättning till resenären, myndigheten samt trafikoperatören.

Rapportering sker enkelt och säkert genom att data samlas i systemet och hanterar avräkning mellan operatörer och betalande myndigheter. Detta är en viktig faktor för att få kontroll över den samlade kostnaden och verksamhetens ekonomi.

”Producera och skicka ut rapporter till enskilda användare, grupper, myndigheter eller trafikoperatörer i realtid”